Algemene voorwaarden

HUURPRIJS EN HUURAANPASSING
De huurprijs geldt per maand en dient altijd voor de eerste van de maand in het bezit te zijn van de verhuurder. Hiervoor dient door de huurder een incassomachtiging getekend te worden. De huurder dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat.
Jaarlijks vindt per 1 juli een wijziging van de overeengekomen huurprijs plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers waarbij het jaar 2000-100 is. Een en ander conform gegevens van het C.B.S.

HUURPERIODE/OPZEGGING
Na het verstrijken van de huurperiode wordt de huurovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd, telkens voor de periode van één maand, behoudens opzegging per mail of aangetekende brief door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Verhuurder is, naast zijn overige – wettelijke – bevoegdheden, bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, in de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt opgenomen, in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen of indien huurder langer dan een maand in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst.

WAARBORGSOM
Huurder geeft bij ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom ter hoogte van drie maal de maandhuur. Deze waarborgsom strekt ter prompte verrekening met alle schade, kosten en intresten, die huurder verschuldigd is op grond van het in deze overeenkomst met bijlage bepaalde. Indien verhuurder om deze reden de waarborgsom aanspreekt, kan verhuurder de waarborgsom middels de automatische incasso aanvullen, een en ander tot het bedrag dat op dat moment correspondeert met drie maal de maandhuur. Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Daarnaast geldt per sleutel van het toegangshek een borg van €16.00

VERANDERINGEN
Er mogen in en aan het gehuurde geen veranderingen worden aangebracht. Het is ten strengste verboden voorwerpen in welke hoedanigheid dan ook te bevestigen aan wanden, vloeren of plafonds.

BESTEMMING
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte van als ‘reguliere goederen’ te omschrijven zaken. Het is verboden om levensmiddelen op te slaan in verband met het aantrekken van ongedierte. Het is verboden zaken op te slaan waarvoor bijzondere opslagvoorwaarden gelden, zoals b.v. gevaarlijke stoffen en/of zaken die of waarvan de opslag aan vergunningen of andere voorschriften zijn onderworpen. Roken, het gebruik van las en/of slijpapparatuur en het gebruik van open vuur en/of vluchtige stoffen in het gehuurde is eveneens ten strengste verboden. Verder is het de huurder niet toegestaan om hennep te kweken in het gehuurde, dan wel andere activiteiten te verrichten die strafbaar zijn gesteld op grond van de Opiumwet, of anderszins. Huurder mag in het gehuurde incidenteel werkzaamheden verrichten, mits na schriftelijke toestemming van verhuurder en mits hij deze zodanig uitoefent, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of ander overheidsvoorschrift en dat geen gevaar ontstaat, dat enige overheidsvergunning zal of kan worden ingetrokken. Het is huurder verboden materiaal van welke aard dan ook buiten te plaatsen. Bij overtreding van een van deze punten is huurder aansprakelijk voor alle schade, kosten hoe ook genaamd welke verhuurder mocht lijden, waarvoor huurder hierbij uitdrukkelijk verhuurder vrijwaart. Tevens is zo’n overtreding voldoende grond voor onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst.

CONTROLE VERHUURDER GEBRUIK GEHUURDE
Verhuurder mag zonder voorafgaande toestemming en/of medeweten van huurder het gehuurde controleren en daarbij de zich in het gehuurde bevindende objecten inspecteren en deze objecten openen, indien deze (deels) zijn afgesloten, openen, teneinde te waarborgen dat huurder het gehuurde conform de bestemming gebruikt en niet voor andere doeleinden en/of strafbare doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor de opslag en/of handel van drugs, andere verboden zaken (waaronder gestolen goederen) en/of illegale nep- en/of anderszins nagemaakte en/of nagebootste producten. Indien huurder het gehuurde niet conform de bestemming gebruikt, is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen en zal verhuurder onmiddellijk aangifte bij de politie doen.

TOEGANGSHEK
LET OP: Alle voertuigen dienen afzonderlijk d.m.v. tag/pas of handzender geregistreerd te worden, per opening dus één voertuig. Dit geldt ook bij vertrek. Bezoekers mogen uitsluitend onder begeleiding van en voor rekening en risico van huurder het terrein betreden. Het is huurder niet toegestaan de sleutel van het toegangshek aan derden in gebruik te geven, tenzij het om eigen personeel gaat. Storing en/of schade aan het hek dient altijd direct aan verhuurder gemeld te worden. Bij aanvang van de huurovereenkomst kan verhuurder op verzoek van huurder de sloten van het gehuurde van nieuwe cilinders voorzien. De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder. Huurder aanvaardt, dat hem de toegang tot het gehuurde ontzegd kan worden indien enige vordering van verhuurder op huurder open staat.

TERREIN
Behalve voor huurders van vaste parkeerplaatsen is parkeren op het terrein van Majabox uitsluitend toegestaan tijdens aanwezigheid van de huurder of zijn personeel en dient zodanig te geschieden, dat anderen daar geen hinder van zullen en/of kunnen ondervinden. De oprit dient te allen tijden vrij te blijven en er dient uitsluitend stapvoets gereden te worden. Ingeval hier niet aan wordt voldaan, is verhuurder gerechtigd voor rekening van huurder alle nodige maatregelen te nemen ter opheffing van de hinder.

ONDERHOUD
Huurder is verplicht het gehuurde zowel binnen als buiten schoon te houden. Verhuurder heeft het recht tot toegang tot het gehuurde om controle en/of onderhoud in het gehuurde te verrichten op een door verhuurder te bepalen datum en tijd. Hiervoor blijft een sleutel in beheer van verhuurder. Voor rekening van huurder zijn o.a. vervanging van sloten en de kosten van eventueel door huurder, personeel en/of bezoeker aan het gehuurde toegebrachte schade alsmede alle kosten van zogenaamd ‘klein’ onderhoud.

ELEKTRA
Indien geen aparte elektrameter in het gehuurde is geïnstalleerd zal huurder uitsluitend in zeer beperkte mate gebruik maken van stopcontact en verlichting. In overleg met verhuurder kan op kosten van huurder een elektrameter geïnstalleerd worden, waarbij verhuurder gerechtigd zal zijn het door huurder verschuldigde bedrag aan elektra middels de incasso te innen. Tijdens afwezigheid van huurder is het hoe dan ook niet toegestaan apparatuur, van welke aard dan ook, op het net aangesloten te houden.

ONDERHUUR
Het is huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen

VERZEKERING
Huurder is verplicht een genoegzame WA-verzekering tegen schade te sluiten en door regelmatige premiebetaling in stand te houden. Desgewenst dient huurder aan verhuurder de polis en/of premiekwitanties te tonen. Huurder is ermee bekend en stemt er uitdrukkelijk mee in dat verhuurder in geen enkel opzicht aansprakelijk is voor welke schade dan ook die zich hoegenaamd ook voordoet, waaronder aanspraken die derden jegens verhuurder geldend zouden kunnen maken, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij verhuurder.

VERZUIM
Huurder is reeds met de tijdige en volledige betaling van de huurprijs in verzuim indien niet de volledige huurprijs bij aanvang van de betreffende huurtermijn op de rekening van verhuurder is bijgeschreven.

BOETE WEGENS STRIJD MET OPIUMWET
Indien huurder en/of de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, in strijd met de Opiumwet handelt c.q. handelen, verbeurt huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,00.

INCASSOKOSTEN
Indien verhuurder gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moet nemen ter incassering van het door huurder verschuldigde, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Kosten met een minimum van €40,- exclusief BTW.

PANDRECHT
Huurder gaat ermee akkoord dat alle opgeslagen danwel gestalde zaken tot zekerheid dienen van verhuurder, in de vorm van een pandrecht als bedoeld in artikel 3:227 BW. Het pandrecht betreft alle zaken die in het gehuurde aanwezig zijn en strekt tot meerdere zekerheid van al wat huurder aan verhuurder verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal zijn. Huurder verklaart dat hij eerder geen beperkte rechten op de zaken heeft gevestigd en dat hij bevoegd is om ten behoeve van verhuurder pandrecht als bedoeld in het eerste lid te vestigen. Indien verhuurder dit wenst kan hij het pandrecht laten registreren bij de Belastingdienst waardoor een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op alles wat in het gehuurde aanwezig is. Voor zover voor vestiging of handhaving van het pandrecht medewerking van huurder nodig is, is hij verplicht op eerste verzoek van verhuurder zijn medewerking daartoe te verlenen. Ten aanzien van het bestaan en de hoogte van de schulden aan verhuurder, tot zekerheid waarvoor deze verpanding strekt, geldt de administratie van verhuurder als bewijs, behoudens tegenbewijs van huurder. Verhuurder is gerechtigd om zich de feitelijke macht over de aanwezige zaken te verschaffen en tot onmiddellijke executie van het pandrecht daarop over te gaan, zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling, zodra huurder in verzuim is. Met het zich verschaffen van de feitelijke macht over de zaken wordt het aan verhuurder verleende bezitloos pandrecht geacht te zijn omgezet in een vuistpandrecht dan wel – indien dat bezitloos pandrecht nog niet was gevestigd - wordt ten behoeve van verhuurder een vuistpandrecht gevestigd op alle zaken die zich in het gehuurde bevinden. De vestiging van een pandrecht laat het recht van verhuurder om andere incassomaatregelen te treffen onverlet.

ONTRUIMING
Bij einde huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde geheel ontruimd en bezemschoon op te leveren, onder afgifte van de sleutels, tags/pas of handzender. Indien na einde van de overeenkomst zaken in het gehuurde zijn achtergebleven zal verhuurder deze op kosten van huurder (laten) verwijderen. Indien verhuurder dit zelf doet zijn de verwijderingskosten € 30 per m³; indien verhuurder dit uitbesteedt aan een derde worden de door de derde in rekening gebrachte kosten aan huurder doorbelast. Niet verwijderde zaken zijn te beschouwen als zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan. Verhuurder heeft het recht deze zaken, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, naar eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en, indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.

HOOFDELIJKHEID
Indien meerdere personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.

INFORMATIE
Indien een gemeente of een andere overheidsinstantie een verzoek doet om opgave van de naam en/of andere informatie betreffende huurder, mag verhuurder deze informatie aan deze verstrekken.

KOSTEN, VRIJWARING, SCHADE
Indien de gemeente of een andere overheidsinstantie besluit tot verwijdering van de goederen in het gehuurde en hiervoor kosten bij verhuurder in rekening brengt, is huurder gehouden deze kosten op eerste verzoek onmiddellijk te vergoeden aan verhuurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder. Huurder vrijwaart verhuurder voor (de gevolgen van) dwangsommen en kostenverhaal door een gemeente en/of andere overheidsinstantie. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat de schade niet aan huurder en de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, valt toe te rekenen. Huurder dient voor zijn rekening te nemen alle kosten waarvoor de verhuurder wordt aangeslagen, die betrekking hebben op het feitelijk gebruik van huurder.

ONDERLINGE COMMUNICATIE
Partijen kunnen al hun communicatie, inclusief facturering, via e-mail laten lopen. Indien in deze bijlage het woord schriftelijk is gebruikt, wordt ook email daaronder begrepen.

DOORGEVEN WIJZIGING CONTACTGEGEVENS
Huurder is verplicht iedere wijziging in zijn contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres en dergelijke) uiterlijk per ingangsdatum van de wijziging aan verhuurder door te geven. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die verhuurder maakt in verband met of ten gevolge van het nalaten van huurder dit te doen.

LEGITIMATIEPLICHT
Huurder dient zich op eerste verzoek van verhuurder te legitimeren en er voor te zorgen dat personen die op verzoek van en/of namens huurder zich op het terrein van verhuurder en/of in of rondom het gehuurde begeven, zich op eerste verzoek onmiddellijk aan verhuurder zullen legitimeren. Voornoemde legitimatie geschiedt door middel van het tonen van een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig paspoort en/of geldig rijbewijs. Verhuurder mag hiervan een kopie maken.

PERSOONSGEGEGEVENS
Bedrijfs- en persoonsgegevens die huurder heeft verstrekt, worden door verhuurder intern verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het verlenen van diensten, of vanwege een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Het betreft basisinformatie als:

- de voor- en achternaam, of het bedrijf van huurder en de functie;
- contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
- financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer van huurder;
- eventuele aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, en nationaliteit.

Deze gegevens worden in het klantsysteem en het boekhoudsysteem van verhuurder opgenomen en beheerd en bewaard, zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Daarnaast worden er persoonsgegevens bij bezoek van de locatie van verhuurder verzameld door camerabeelden. De gegevensverwerking daarvan is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. De camerabeelden worden niet langer bewaren dan noodzakelijk is (in principe maximaal 4 weken), tenzij er sprake is van een incident zoals diefstal. Alsdan worden de beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

Verhuurder verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens aan haar ICT-providers. Verhuurder heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van huurder te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien heeft verhuurder haar ICT providers verplicht eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Huurder kan verhuurder schriftelijk verzoeken zijn persoonsgegevens in te zien. Indien de door verhuurder verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan huurder aan verhuurder gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van zijn persoonsgegevens, dan wel kan hij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan: Majabox BV, Legmeerdijk 165, 1432 KA Aalsmeer of: info@majabox.nl

WIJZIGING BIJLAGE
Verhuurder heeft het recht tot eenzijdige wijziging van deze bijlage.

GEDEELTELIJKE ONVERBINDENDHEID
Mocht enige bepaling achteraf onverbindend blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig in stand en wordt de onverbindende bepaling uitgelegd in lijn met de overeenkomst.