Privacy- en cookieverklaring

Algemeen

Majabox BV waarborgt de privacy van bezoekers van haar websites en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld conform de privacywetgeving. Door de informatie op de websites te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Verder hangen er enkele camera’s op het terrein van Majabox BV.

Hieronder wordt beschreven welke informatie Majabox BV verzamelt en hoe die informatie wordt gebruikt.
Majabox BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens verzameling/verwerking

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden niet gemonitored, verzameld of verwerkt en Majabox maakt geen gebruik van cookies.

Eventuele door bezoeker verstrekte persoonsgegevens op het contactformulier via de website worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bedrijfs- en persoonsgegevens die klanten zelf verstrekken, worden door Majabox intern verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst ter zake het verlenen van diensten, of vanwege een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting, alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Het betreft basisinformatie als:
- de voor- en achternaam, of het bedrijf van de klant en de functie; - contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres; - financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer van de klant; - eventuele aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, en nationaliteit.

Deze gegevens worden in CRM- en het boekhoudsysteem opgenomen en beheerd en bewaard zolang als dat nodig is voor de hierboven genoemde doelen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Daarnaast worden er persoonsgegevens van bezoekers verzameld door camerabeelden. De gegevensverwerking daarvan is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is (in principe maximaal 4 weken), tenzij er sprake is van een incident zoals diefstal. Alsdan worden de beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

Verstrekking aan derden
Majabox BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behoudens aan haar ICT-providers.

Beveiliging gegevens
Majabox BV heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien heeft Majabox BV haar ICT providers verplicht eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Privacy-rechten
Klanten kunnen Majabox BV schriftelijk verzoeken hun persoonsgegevens in te zien. Indien de door Majabox BV verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunnen klanten Majabox BV gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van hun persoonsgegevens, dan wel kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan:

Majabox BV, Legmeerdijk 165, 1432 KA in Aalsmeer of: info@majabox.nl